THE OFFICIAL WEBSITE OF YOUTH GUARANTEE

1. Τι είναι «εγγυημένο» στην Εγγύηση για τη νεολαία;

Τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι νέοι ηλικίας κάτω των 25 ετών λαμβάνουν κάποια προσφορά καλής ποιότητας για απασχόληση, συνεχή εκπαίδευση, μαθητεία ή πρακτική άσκηση, εντός περιόδου τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση.

Έτσι, η Εγγύηση για τη Νεολαία δεν είναι μια εγγύηση εργασίας, αλλά επιδιώκει να ενεργοποιήσει το ταχύτερο δυνατό, τους νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) διατηρώντας τους σε επαφή με την αγορά εργασίας, ή εξασφαλίζοντας τους περαιτέρω εκπαίδευση ή (εκ νέου) κατάρτιση.

2. Είναι η Εγγύηση για τη Νεολαία ένα μέτρο ανακούφισης, μια μακροπρόθεσμη προληπτική μεταρρύθμιση, ή και τα δύο;

Η Εγγύηση για τη Νεολαία μπορεί να επιτευχθεί επιτυχώς και να είναι βιώσιμη, μόνο εάν τα κράτη μέλη σχεδιάσουν μέτρα που να στοχεύουν αφενός στην ανακούφιση και ενεργοποίηση των νέων που είναι ήδη άνεργοι και αφετέρου στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου της ανεργίας για τις μελλοντικές γενιές.

3. Πέρα ​​από την Εγγύηση για τη Νεολαία, απαιτούνται και άλλες μεταρρυθμίσεις που μπορούν να βοηθήσουν την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων;

Ενώ η Εγγύηση για τη Νεολαία επικεντρώνεται σε μέτρα που αποσκοπούν στην διευκόλυνση της μετάβασης των νέων από το σχολείο στην εργασία και στη διασφάλιση της παραμονής τους εντός της αγοράς εργασίας, απαιτούνται συμπληρωματικά μια σειρά από μεταρρυθμίσεις ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κράτος μέλος.

Ενδεικτικά οι μεταρρυθμίσεις μπορεί να αφορούν: (1) τη μεταρρύθμιση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και μαθητείας, (2) την ενθάρρυνση της ζήτησης εργασίας για τους νέους (π.χ. μέσω στοχευμένων επιδοτήσεων προσλήψεων, της προώθησης της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης, τη μετατροπή της άτυπης ή αδήλωτης εργασίας σε κανονική απασχόληση κ.ο.κ.).

4. Γιατί δεν διευρύνετε την λίστα προσφορών καλής ποιότητας μέσω της Εγγύησης για τη Νεολαία;

Ο κατάλογος των προσφορών που διατίθενται στο πλαίσιο της Εγγύησης για τη Νεολαία (δηλαδή μια προσφορά καλής ποιότητας για εργασία, συνεχή εκπαίδευση, μαθητεία ή πρακτική άσκηση) είναι αρκετά φιλόδοξος και περιορίζεται σε τέσσερα μέτρα που προσφέρουν τις καλύτερες ευκαιρίες για ταχύτερη ενεργοποίηση των νέων, ενίσχυση της απασχολησιμότητας τους και διασφάλιση της βιώσιμης ένταξης τους στην αγορά εργασίας. Οι τέσσερις αυτοί τύποι προσφοράς συνιστούν τον σκοπό, ενώ στα μέσα για την επίτευξη αυτού του σκοπού συγκαταλέγονται τα μέτρα έγκαιρης παρέμβασης και ενεργοποίησης, όπως οι στρατηγικές εξατομικευμένης παρέμβασης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης και το ατομικό σχέδιο δράσης.

5. Τι χαρακτηρίζεται ως παροχή “καλής ποιότητας” στην Εγγύηση για τη Νεολαία;

Με λίγα λόγια, θα λέγαμε, πως ο ωφελούμενος νέος που λαμβάνει μια παροχή καλής ποιότητας είναι και εκείνος που παραμένει ενταγμένος στην αγορά εργασίας και μετά το πέρας της παροχής. Ως στοιχεία που χαρακτηρίζουν μια παροχή καλής ποιότητας θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε την παροχή εξατομικευμένης καθοδήγησης, και την ανάπτυξη ενός ατομικού σχεδίου δράσης βάσει του οποίου προτείνεται και η καταλληλότερη παροχή στον νέο ΕΑΕΚ.

6. Θα μπορούσε η παροχή κινήτρων για αυτοαπασχόληση (επιδοτήσεις, δάνεια, υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων) να θεωρηθεί ως προσφορά καλής ποιότητας εργασίας;

Η αυτοαπασχόληση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως προσφορά καλής ποιότητας εργασίας στο πλαίσιο της Εγγύησης για τη Νεολαία, εφόσον είναι πιθανό να οδηγήσει σε βιώσιμη ένταξη (ή επανένταξη) στην αγορά εργασίας. Στα προτεινόμενα μέτρα που αναφέρει η Σύσταση του Συμβουλίου για την αποτελεσματική υλοποίηση των Σχεδίων της Εγγύησης για τη Νεολαία, περιέχεται, μεταξύ άλλων και η παροχή κινήτρων για την προώθηση της αυτοαπασχόλησης και την ενίσχυση της νεοφυούς  επιχειρηματικότητας (start-ups).

7. Οι νέοι που δεν είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα της Εγγύησης για τη Νεολαία;

Ναι. Η Εγγύηση για τη Νεολαία απευθύνεται σε όλους τους νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης έως 25 ετών, ακόμη και εάν δεν είναι εγγεγραμμένοι με τον ΟΑΕΔ ή είχαν εγγραφεί παλιότερα.

Ωστόσο, για να έχεις δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Εγγύησης για τη Νεολαία πρέπει να απευθυνθείς στο ΚΠΑ ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας σου, προκειμένου να εγγραφείς, να έρθεις σε επαφή με τον κατάλληλο εργασιακό σύμβουλο που θα σε ενημερώσει για τις διαθέσιμες επιλογές σου και να συνεργαστείτε για την κατάρτιση του Ατομικού Σχεδίου Δράσης σου που θα είναι αποτυπώνει τις δικές σου ανάγκες και δεξιότητες.

8. Πώς χρηματοδοτείται η Εγγύηση για τη νεολαία;

Η δημιουργία ενός συστήματος εγγυήσεων για τους νέους αποτελεί μια μακροπρόθεσμη διαρθρωτική μεταρρύθμιση και μια θετική επένδυση για το μέλλον των νέων ανθρώπων και την οικονομία. Κατά τη διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 τα κράτη μέλη πέρα από τα εθνικά κονδύλια που θα διαθέσουν, μπορούν να αντλήσουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από την ειδική χρηματοδοτική γραμμή της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ). Η χρηματοδότηση που αναλογεί στην Ελλάδα στο πλαίσιο της ΠΑΝ ανέρχεται στο ποσό των 171,5 εκ. €, η οποία με την προσθήκη των πόρων του ΕΚΤ και της εθνικής συμμετοχής θα ανέλθει σε περίπου 393 εκ. €.

1. Που μπορώ να πληροφορηθώ για τα προγράμματα απασχόλησης?

Θα πρέπει να απευθυνθείς στο Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ στον τόπο κατοικίας σου για να ενημερωθείς ή να ανατρέξεις στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στη διεύθυνση www.oaed.gr και ειδικότερα στην ενότητα Προγράμματα Απασχόλησης μέσω της αρχικής σελίδας.

2. Πως μπορώ να επικοινωνήσω με κάποιον Εργασιακό σύμβουλο?

Μπορείς να επικοινωνήσεις με κάποιον Εργασιακό Σύμβουλο στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ.

3. Πώς μπορώ να πληροφορηθώ ποια επαγγέλματα έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας;

Μπορείς να ανατρέξεις στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (www.ypakp.gr) και ειδικότερα στην ενότητα Θέματα – Απασχόληση – Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας ή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) και ειδικότερα στην ενότητα Διάγνωση Αναγκών (http://www.eiead.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=342&Itemid=222&lang=el).

1. Τι είναι η σύμβαση εργασίας;

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, βάσει της οποίας ο εργαζόμενος αναλαμβάνει την κύρια υποχρέωση να παρέχει την εργασία του στον εργοδότη, υπό την εποπτεία και τον έλεγχό του και ο εργοδότης την κύρια υποχρέωση καταβολής του μισθού. Η σύμβαση εργασίας περιέχει όλους τους βασικούς όρους της εργασιακής σχέσης μεταξύ των δύο μερών που πρέπει να γνωρίζει ο εργαζόμενος (π.χ. ύψος αποδοχών, ωράριο εβδομαδιαίας εργασίας κλπ). Ανάλογα με τη μορφή της εργασιακής σχέσης, οι συμβάσεις εργασίας διακρίνονται σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, μερικής απασχόλησης, αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα βασικά είδη συμβάσεων εργασίας, βλ. την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας http://www.ypakp.gr ακολουθώντας τη διαδρομή Θέματα – Εργασιακά – Βασικά Είδη Συμβάσεων Εργασίας).

2. Πώς θα ξέρω ποιες είναι οι αποδοχές που δικαιούμαι;

Το ύψος των αποδοχών (μισθού ή ημερομισθίου) του εργαζομένου  εξαρτάται από το είδος της παρεχόμενης εργασίας και την ειδικότητα με την οποία απασχολείται, σύμφωνα με όσα προβλέπει η ατομική σύμβαση εργασίας (που σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να ακολουθεί κάποια ισχύουσα συλλογική σύμβαση εργασίας). Σε κάθε περίπτωση, οι αποδοχές του εργαζόμενου δεν μπορούν να υπολείπονται από τα νομοθετικώς καθορισμένα όρια κατώτατων μισθών και ημερομισθίων, που ορίζονται ως εξής:

α) Για τους υπάλληλους άνω των 25 ετών ο κατώτατος (μεικτός) μισθός ορίζεται στα 586,08 ευρώ και για τους εργατοτεχνίτες άνω των 25 ετών το κατώτατο (μεικτό) ημερομίσθιο ορίζεται στα 26,18 ευρώ.

(β) Για τους υπάλληλους κάτω των 25 ετών ο κατώτατος (μεικτός) μισθός ορίζεται στα 510,95 ευρώ και για τους εργατοτεχνίτες κάτω των 25 ετών το κατώτατο (μεικτό) ημερομίσθιο ορίζεται στα 22,83 ευρώ.

3. Τί πρέπει να γνωρίζω για το ωράριο μου;

Το ανώτατο όριο νόμιμης απασχόλησης ορίζεται σε 45 ώρες για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πενθήμερο σύστημα εργασίας και σε 48 ώρες για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το εξαήμερο σύστημα εργασίας. Παρόλα αυτά, από την 1/1/84 με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έχει καθιερωθεί το ωράριο των 40 ωρών εβδομαδιαίας εργασίας για τον ιδιωτικό τομέα. Σε περίπτωση πενθήμερου συστήματος εργασίας, το ωράριο των 40 ωρών εβδομαδιαίας εργασίας επιμερίζεται σε 8 ώρες ημερησίως, ενώ σε περίπτωση του εξαήμερου συστήματος εργασίας, σε 6 ώρες και 40 λεπτά ημερησίως.

Αναφορικά με τα χρονικά όρια εργασίας των εφήβων (δηλαδή κάθε νέου ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών αλλά κάτω των 18 ετών) ισχύουν ειδικότερα τα εξής:

 • ο χρόνος εργασίας των εφήβων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 8 ώρες την ημέρα και τις 40 ώρες την εβδομάδα,
 • ο χρόνος εργασίας των εφήβων που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και των εφήβων που φοιτούν σε γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου, τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές, δημόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισμένες από το Κράτος, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 6 ώρες την ημέρα και τις 30 ώρες την εβδομάδα,
 • ο χρόνος που διαθέτει ο έφηβος όταν εργάζεται σε επιχείρηση, στα πλαίσια ενός συστήματος εναλλάξ θεωρητικής ή / και πρακτικής κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, συνυπολογίζεται στο χρόνο εργασίας,
 • όταν ο έφηβος απασχολείται από περισσότερους εργοδότες, οι ημέρες εργασίας και οι ώρες εργασίας που πραγματοποιεί αθροίζονται,
 • η ημερήσια εργασία των νέων που φοιτούν σε γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου, σε δημόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισμένες από το κράτος τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές, αρχίζει ή λήγει δύο τουλάχιστον ώρες μετά τη λήξη ή πριν από την έναρξη των μαθημάτων αντιστοίχως,
 •  απαγορεύεται η υπερωριακή απασχόληση των εφήβων,
 • απαγορεύεται η εργασία των εφήβων από 22.00 έως και 06.00 ώρας (νυχτερινή εργασία),
 • οι έφηβοι δικαιούνται ελάχιστη ανάπαυση δώδεκα (12) συνεχών ωρών για κάθε περίοδο εικοσιτεσσάρων ωρών,
 • οι έφηβοι δικαιούνται εβδομαδιαία ελάχιστη ανάπαυση δύο (2) συνεχών ημερών εκ των οποίων η μία να συμπίπτει με Κυριακή,
 •  σε περίπτωση που ο ημερήσιος χρόνος εργασίας υπερβαίνει τις 4,5 ώρες, παρέχεται στους νέους (ανήλικους) διάλειμμα τριάντα τουλάχιστον συνεχών λεπτών.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα χρονικά όρια της εργασίας, βλ. την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας http://www.ypakp.gr (ακολουθώντας τη διαδρομή Θέματα – Εργασιακά – Χρονικά Όρια Εργασίας).

4. Πως θα ξέρω πόση άδεια δικαιούμαι;

Όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι συνδέονται µε σύµβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να λάβουν ετήσια άδεια µε αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησής τους σε συγκεκριμένη επιχείρηση. Ο αριθμός των ημερών αδείας εξαρτάται από το χρόνο προϋπηρεσίας του  εργαζόμενου στην επιχείρηση, με ελάχιστο όριο τις 20 εργάσιμες ημέρες  επί πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και τις 24 εργάσιμες ημέρες  επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας (που αντιστοιχούν σε ένα έτος απασχόλησης του εργαζόμενου).

Η κανονική άδεια των ανήλικων εργαζόμενων χορηγείται κατά την περίοδο των θερινών σχολικών διακοπών σε συνεχείς ημέρες. Το μισό της κανονικής άδειας χορηγείται τμηματικά και σε άλλες χρονικές περιόδους, αν το ζητήσει ο ανήλικος.

Για τη διευκόλυνση των εργαζομένων που είναι μαθητές, ή σπουδαστές ή φοιτητές εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, η προβλεπόμενη στην παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 1346/83 (Α΄ 46) πρόσθετη άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις, όπως έχει διαμορφωθεί με το άρθρο 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 1996-1997 και το άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 1998-1999, ανέρχεται σε τριάντα (30) επιπλέον ημέρες και μπορεί να χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά. Για την ανωτέρω άδεια εξετάσεων καταβάλλονται, στους δικαιούμενους εργαζόμενους μαθητές ή σπουδαστές ή φοιτητές, αποδοχές, από τις σχετικές υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. Περαιτέρω λεπτομέρειες για τις ημέρες της προαναφερόμενης άδειας, το ύψος της ημερήσιας αμοιβής, τον τρόπο καταβολής της, τη διαδικασία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τα παραπάνω, εμπεριέχονται στην αρ. πρ. 31930/14-7-1930 (Β΄ 444) Κ.Υ.Α. όπως αυτή συμπληρώθηκε και ισχύει με τις αρ. πρ. 34651/29-11-1996 (Β΄ 1122) και 33894/7-12-1998 (Β΄1276) όμοιες αποφάσεις, αρμοδιότητας του Ο.Α.Ε.Δ.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ετήσια κανονική άδεια των εργαζομένων καθώς επίσης και άλλες ειδικές κατηγορίες αδειών (π.χ. γονική άδεια, άδεια προστασίας της μητρότητας) βλ. την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας http://www.ypakp.gr (ακολουθώντας τη διαδρομή Θέματα – Εργασιακά – Άδεια Μισθωτών).

5. Νομίζω ότι ο εργοδότης μου δεν μου δίνει το μισθό που μου αναλογεί, μπορώ να κάνω κάτι;

Σε περίπτωση που δεν είστε σίγουροι για το αν οι αποδοχές σας είναι αυτές που θα έπρεπε να λαμβάνετε από τον εργοδότη σας καθώς επίσης και για οποιοδήποτε άλλο εργασιακό σας ζήτημα, μπορείτε να απευθύνεστε στο κατά περίπτωση αρμόδιο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ή να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Ενημέρωσης του Πολίτη – ΙΡΙΔΑ του Υπουργείου Εργασίας (τηλ. 2131516081 & 2131516331). Επίσης, για τυχόν καταγγελίες σας μπορείτε να καλείτε στην τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών της Επιθεώρησης Εργασίας 15512.

6. Ποια είναι τα ασφαλιστικά μου δικαιώματα;

Σύμφωνα με την νομοθεσία του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία από 1-1-2017 αποτελεί ισχύουσα νομοθεσία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), οι νέοι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας (μισθωτή εργασία) υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλισή του για κύρια ασφάλιση. Επίσης, υπάγονται υποχρεωτικά και στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), για επικουρική ασφάλιση.

Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης αυτής καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη: α) με συνολικό ποσοστό 20% (6,67% για τον εργαζόμενο και 13,33% για τον εργοδότη) κύρια ασφάλιση και β) με ποσοστό 7% (3,5% για τον εργαζόμενο και 3,5% για τον εργοδότη) για την επικουρική ασφάλιση, που υπολογίζονται επί των καταβαλλόμενων αποδοχών.

7. Με ποιο τρόπο υπολογίζονται οι εισφορές των νέων αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών;

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες (ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ) και τους αυτοαπασχολούμενους (ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ), ασφαλισμένοι πριν ή μετά την 1/1/1993, προβλέπεται η καταβολή χαμηλότερων ασφαλιστικών εισφορών κατά την πρώτη 5ετία υπαγωγής στην ασφάλιση, προκειμένου να διευκολυνθούν στην άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας κατά τα πρώτα έτη που οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξημένες (άρθρο 39 του ν.4387/2016).

Συγκεκριμένα, για ορισμένες κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών (ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ που είναι απόφοιτοι σχολών ανωτάτης εκπαίδευσης και εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια με την μορφή ΝΠΔΔ), και για το σύνολο των αυτοαπασχολούμενων (ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ), το ύψος του ασφαλίστρου για την κύρια ασφάλιση ανέρχεται σε 14% για τα πρώτα 2 έτη ασφάλισης, σε 17% για τα επόμενα 3 έτη ασφάλισης και σε 20% για χρόνο ασφάλισης άνω των 5 ετών.

Επιπλέον, για τα ανωτέρω πρόσωπα η ελάχιστη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αντιστοιχεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (σήμερα η ως άνω ελάχιστη βάση διαμορφώνεται σε 70% x €586,08 = €410,23).

Η διαφορά που προκύπτει από την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τα ανωτέρω καταβάλλεται σταδιακά από τους ασφαλισμένους σε βάθος 15ετίας, όταν το εισόδημά τους υπερβαίνει ετησίως τα €18.000,00.

8. Που μπορώ να αναζητήσω περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νομοθεσία σε θέματα ασφάλειας και υγείας;

Η νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων βρίσκεται στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής  Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην διεύθυνση www.ypakp.gr, στα θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και σε βιβλία που έχει εκδώσει η Δ/νση Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  (Σταδίου 29, Αθήνα, e-mail:asfaleiaygeia@ypakp.gr). Επίσης η σχετική νομοθεσία είναι διαθέσιμη και στον δικτυακό τόπο http://osha.europa.eu στην υποκατηγορία νομοθεσία. Τέλος η νομοθεσία είναι διαθέσιμη και από το ΕΛΙΝΥΑΕ (www.elinyae.gr, Λιοσίων 146 & Θειρσίου 6, τηλ. 2108200100, fax 2108213270).

9. Ποια είναι τα βασικά νομοθετήματα για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία;

Οι γενικές διατάξεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, περιλαμβάνονται στον Κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία (ΚΝΥΑΕ) όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α’) και ο οποίος, μεταξύ άλλων, αποτελεί εναρμόνιση με την κοινοτική οδηγία – πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Πέραν των παραπάνω, όλα τα προεδρικά διατάγματα με τα οποία εναρμονίσθηκε η εθνική μας νομοθεσία με το κοινοτικό δίκαιο και περιέχουν ειδικές ρυθμίσεις (ειδικούς παράγοντες κινδύνου, κατηγορίες εργαζομένων, εργασίες κλπ)

10. Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας;

Με βάση την ισχύουσα  νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο πρέπει να έχουν τεχνικό ασφάλειας (διατάξεις του άρθρου 8 του κώδικα  νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του  ν.3850/2010)

11. Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν ιατρό εργασίας;

Οι επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν από 50 και άνω εργαζόμενους ή όσες έχουν έστω και έναν εργαζόμενο εφόσον οι εργασίες τους είναι σχετικές με μόλυβδο, αμίαντο, βιολογικούς παράγοντες, καρκινογόνους παράγοντες (πδ. 94/87, πδ. 70α/88, πδ.186/95, πδ. 399/94) πρέπει να έχουν ιατρό εργασίας.

12. Ποιος έχει την ευθύνη για τα θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων;

Ο εργοδότης (αρχή ευθύνης του εργοδότη). Όλες οι άλλες υπηρεσίες είναι συμβουλευτικές για να τον διευκολύνουν στο έργο του. Ακόμη και αν χρησιμοποιεί υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας, φέρει ακέραια την ευθύνη να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των τρίτων (άρθρο 42 του κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του  ν.3850/2010).

13. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των εργαζομένων;

Σύμφωνα με το άρθρο 49 του κώδικα  νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του  ν.3850/2010, κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τους κανόνες υγείας και ασφάλειας και να φροντίζει ανάλογα με τις δυνατότητές του, για την ασφάλεια και την υγεία του καθώς και για την ασφάλεια και την υγεία των άλλων ατόμων που επηρεάζονται από τις πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εργασία σύμφωνα με την εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του. Για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων, οι εργαζόμενοι οφείλουν ειδικότερα, σύμφωνα με την εκπαίδευσή τους και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη τους:

α) Nα χρησιμοποιούν σωστά τις μηχανές, τις συσκευές, τα εργαλεία, τις επικίνδυνες ουσίες, τα μεταφορικά και άλλα μέσα.

β) Nα χρησιμοποιούν σωστά τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό που τίθεται στη διάθεσή τους και μετά τη χρήση να τον τακτοποιούν στη θέση του.

γ) Nα μη θέτουν εκτός λειτουργίας, αλλάζουν ή μετατοπίζουν αυθαίρετα τους μηχανισμούς ασφάλειας των μηχανών, εργαλείων, συσκευών, εγκαταστάσεων και κτιρίων και να χρησιμοποιούν σωστά αυτούς τους μηχανισμούς ασφαλείας.

δ) Nα αναφέρουν αμέσως στον εργοδότη ή/και σε όσους ασκούν αρμοδιότητες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, όλες τις καταστάσεις που μπορεί να θεωρηθεί εύλογα ότι παρουσιάζουν άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και κάθε έλλειψη που διαπιστώνεται στα συστήματα προστασίας.

ε) Nα συντρέχουν τον εργοδότη και όσους ασκούν αρμοδιότητες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας, όσον καιρό χρειαστεί, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση όλων των καθηκόντων ή απαιτήσεων, που επιβάλλονται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία.

στ) Nα συντρέχουν τον εργοδότη και όσους ασκούν αρμοδιότητες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, όσον καιρό χρειαστεί, ώστε ο εργοδότης να μπορεί να εγγυηθεί ότι το περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας είναι ασφαλείς και χωρίς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία εντός του πεδίου δραστηριότητάς τους.

Oι εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τα σχετικά σεμινάρια ή άλλα επιμορφωτικά προγράμματα σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας.

14. Πρέπει να δηλώνονται όλα τα εργατικά ατυχήματα;

Ναι, όλα τα εργατικά ατυχήματα πρέπει να δηλώνονται εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, ο εργοδότης πρέπει να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος (διατάξεις του  άρθρου 43 του κώδικα  νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του  ν.3850/2010).

15. Πού πρέπει να δηλώνονται τα εργατικά ατυχήματα;

Στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίες ασφάλειας και υγείας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού που υπάγεται ο εργαζόμενος (διατάξεις του  άρθρου 43 του κώδικα  νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του  ν.3850/2010).

16. Προστατεύονται οι ανήλικοι κατά την απασχόλησή τους;

Ναι, υπάρχουν διατάξεις (άρθρα 50 μέχρι 67 του κώδικα νόμων που κυρώθηκε με το ν. 3850/2010) που εφαρμόζονται σε κάθε μορφή απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης ανηλίκων. Ως ανήλικοι θεωρούνται όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας. Μέτρα για την προστασία των ανηλίκων αναφέρονται επίσης στο πδ 62/1998 «Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 94/33/ΕΚ» καθώς και στην υα 130621/2003 «Εργασίες, έργα και δραστηριότητες στις οποίες απαγορεύεται να απασχολούνται ανήλικοι».

17. Προστατεύονται οι έγκυες κατά την απασχόλησή τους;

Ναι, υπάρχουν διατάξεις για την προστασία των εγκύων εργαζομένων. Συγκεκριμένα, υπάρχει το πδ 176/1997 «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ» όπως τροποποιήθηκε με το πδ 41/2003.

 

Α. ΜΑΘΗΤΕΙΑ
1. Τι είναι η μαθητεία;

Μαθητεία είναι το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής. Με αυτό τον τρόπο αποκτά ο μαθητής επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ώστε να καταστεί ευκολότερη στη συνέχεια η ένταξή του στην αγορά εργασίας. Ο μαθητευόμενος συνδέεται με Σύμβαση Μαθητείας με τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή ή επίδομα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και έχει ασφαλιστική κάλυψη. Η Μαθητεία υλοποιείται με βάση πρόγραμμα μάθησης το οποίο επιμερίζεται στον χώρο εργασίας και στην εκπαιδευτική δομή. Ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε ο μαθητευόμενος και οδηγεί σε συγκεκριμένη ειδικότητα

2.Ποιοι φορείς υλοποιούν Μαθητεία;

Τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με Εργαστηριακά Κέντρα σε όλη την Ελλάδα υλοποιούν το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας», το οποίο είναι προαιρετικό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο μαθητείας πατήστε εδώ

Οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)  που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης τα οποία μπορούν να έχουν Πρόγραμμα Μαθητείας.

3. Γιατί να παρακολουθήσει κάποιος Πρόγραμμα Μαθητείας;

Οι θέσεις μαθητείας, προετοιμάζουν τους νέους για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας και διευκολύνουν τη μετάβασή τους από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Οι μαθητευόμενοι αποκτούν εργασιακή εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και επιπλέον εφόδια στην ειδικότητα που σπουδάζουν ενώ συνεργάζονται με επαγγελματίες του κλάδου. Επίσης η Μαθητεία αποτελεί μια ενδιαφέρουσα επιλογή για όσους δεν επιθυμούν να φοιτήσουν στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

4.Ποιοι μπορούν να εγγραφούν σε πρόγραμμα Μαθητείας;

 • Στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων μπορούν να εγγραφούν απόφοιτοι του Επαγγελματικού Λυκείου και οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

α) είναι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ.

β) βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης,

γ) δεν υπερβαίνουν το 24ο έτος ηλικίας

 • Στις Επαγγελματικές Σχολές του ΟΑΕΔ μπορούν να εγγραφούν οι κάτοχοι τουλάχιστον Ενδεικτικού Α’ Τάξης Λυκείου, ηλικίας έως 23 ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ επιτυγχάνεται μετά από μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων των υποψηφίων (βαθμός Τίτλου Σπουδών, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια).

 • Οι σπουδαστές του 4ου εξαμήνου φοίτησης των ΙΕΚ μπορούν να εγγράφονται σε Πρόγραμμα Μαθητείας εφόσον δεν έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση.

5. Πού και πότε μπορεί κάποιος να υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή σε Πρόγραμμα Μαθητείας;

Αναφορικά με το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, στο Επαγγελματικό Λύκειο της προτίμησής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις Eπαγγελματικές Σχολές του ΟΑΕΔ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ΕΠΑΣ της προτίμησής τους κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης.

Οι σπουδαστές των ΙΕΚ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ως υποψήφιοι για συμμετοχή σε Πρόγραμμα Μαθητείας στην εκπαιδευτική δομή που πραγματοποιείται πρόγραμμα Μαθητείας στην ειδικότητά τους, κατόπιν  σχετικής πρόσκλησης.

6. Πόσο διαρκεί το Πρόγραμμα Μαθητείας;

Το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας έχει διάρκεια 9 μήνες. Η φοίτηση στις Επαγγελματικές Σχολές του ΟΑΕΔ διαρκεί 2 έτη (4 εξάμηνα). Η συνολική διάρκεια του προγράμματος Μαθητείας ΙΕΚ είναι 960 ώρες (6 μήνες).

7. Τι Πρόγραμμα ακολουθείται στη Μαθητεία;

Η Μαθητεία υλοποιείται με βάση πρόγραμμα μάθησης το οποίο επιμερίζεται στον χώρο εργασίας και στην εκπαιδευτική δομή.

Το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, με «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμεριζόμενο σε τέσσερις (4)ημέρες για 9 μήνες, εξαιρουμένων των εβδομάδων που περιλαμβάνουν επίσημες αργίες και του χρονικού διαστήματος που ο εργοδότης παραμένει κλειστός και β) μαθήματα Ειδικότητας στη σχολική μονάδα, με «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών, οι οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν απαραίτητα. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ ή/και σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ) αντίστοιχα.

Στις ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ οι μαθητές κατά τα δύο έτη σπουδών παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στο Σχολείο για 21 ώρες την εβδομάδα, βάσει συγκεκριμένων ωρολογίων αναλυτικών προγραμμάτων (για 1 πρωινό και 4 απογευματινά) και παράλληλα (για 4 ή 5 ημέρες την εβδομάδα) πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης στο χώρο εργασίας σε εργασίες συναφείς προς την ειδικότητά τους.

Στα Ι.Ε.Κ., η συνολική διάρκεια του Προγράμματος Μαθητείας είναι 960 ώρες και επιμερίζεται σε 192 ώρες κατάρτισης στο Ι.Ε.Κ. («Πρόγραμμα Μαθητείας στο Ι.Ε.Κ.») και 768 ώρες μαθητείας στον χώρο εργασίας («Πρόγραμμα Μαθητείας στον χώρο εργασίας»). Η χρονική κατανομή των ωρών μεταξύ δομής κατάρτισης και χώρου εργασίας ανά εβδομάδα ορίζεται σε μία ημέρα στο Ι.Ε.Κ. και τέσσερις ημέρες στον χώρο εργασίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Πρόγραμμα Σπουδών Μαθητείας.

Σε ειδικές περιπτώσεις, ανάλογα με τη φύση της εργασίας της ειδικότητας υπάρχει δυνατότητα, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών, διαφορετικής χρονικής κατανομής του Προγράμματος Μαθητείας στο Ι.Ε.Κ. και του Προγράμματος Μαθητείας στον χώρο εργασίας, εντός μηνός, με τις προϋποθέσεις ότι α) τηρείται η αναλογία των ωρών και β) χρονικά προηγείται η κατάρτιση στο Ι.Ε.Κ. του Προγράμματος Μαθητείας στον χώρο εργασίας.

8. Σε ποιες ειδικότητες παρέχεται πρόγραμμα Μαθητείας;

Υπάρχει μια πληθώρα επιλογών στις ειδικότητες που προσφέρονται τόσο στο Μεταλυκειακό Έτος –Τάξη Μαθητείας όσο και στις ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.gr)  και την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Τα Ι.Ε.Κ. δύνανται να συγκροτούν τμήματα Μαθητείας σε όλες τις ειδικότητες ανάλογα με τις προσφερόμενες θέσεις και την εκδήλωση ενδιαφέροντος των καταρτιζομένων, σύμφωνα με τα Προγράμματα Σπουδών Μαθητείας

9. Τι είναι η Σύμβαση Μαθητείας;

Η  Σύμβαση συνάπτεται μεταξύ μαθητευόμενου και εργοδότη και συνυπογράφεται από τον διευθυντή της οικείας εκπαιδευτικής δομής στην περίπτωση των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ή θεωρείται από τον διευθυντή της οικείας εκπαιδευτικής δομής στην περίπτωση των ΕΠΑΛ/ΙΕΚ και καθορίζει τους όρους υλοποίησης του προγράμματος μάθησης στον χώρο εργασίας

10. Ποια είναι η αποζημίωση για το πρόγραμμα μαθητείας;

Στον μαθητευόμενο  (είτε του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας, είτε των  Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ) παρέχεται αποζημίωση που ορίζεται στο 75% του νόμιμα νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου δηλαδή στα 17,12€ για κάθε μέρα που πραγματοποιεί μαθητεία στον χώρο εργασίας.

11. Οι μαθητευόμενοι έχουν ασφαλιστική κάλυψη;

Οι μαθητευόμενοι (τόσο του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας, όσο και των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ,) ασφαλίζονται από τη πρώτη ημέρα μαθητείας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για όλο το διάστημα μαθητείας, ενώ υπάγονται στην ασφάλιση τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος όσο και του κλάδου παροχών ασθενείας σε χρήμα. Ο δε χρόνος ασφάλισης τους είναι συντάξιμος.

12. Η Μαθητεία παρέχει πιστοποίηση;

Η Μαθητεία οδηγεί σε αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών. Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών πραγματοποιείται μετά από αξιολόγηση των μαθητευόμενων. Στους μαθητευόμενους που ολοκληρώνουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μαθητείας παρέχεται πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (ΕΟΠΠΕΠ).

13. Ποιοι φορείς συμμετέχουν σε προγράμματα Μαθητείας ως εργοδότες;

Στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Μαθητείας μπορούν να συμμετέχουν φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.Εξαιρούνται οι φορείς:
1. Προσωρινής απασχόλησης
2. Τα νυχτερινά κέντρα
3. Παροχής καθαριότητας και φύλαξης
4. Τα πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών
5. Κάθε επιχείρηση στην οποία δεν είναι εφικτός ο έλεγχος της εκπαίδευσης από τον αρμόδιο φορέα.

14. Κάθε εργοδότης μπορεί να προσφέρει απεριόριστες θέσεις Μαθητείας;

Όχι. Ο ανώτατος αριθμός μαθητευομένων ανά εργοδότη εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων, όπως αυτός παρουσιάζεται στην ετήσια κατάσταση προσωπικού προς την Επιθεώρηση Εργασίας.Συγκεκριμένα:

 • Οι ατομικές επιχειρήσεις, χωρίς κανέναν εργαζόμενο, μπορούν να δέχονται ένα (1) μαθητευόμενο.
 • Οι εργοδότες που απασχολούν 1-10 άτομα μπορούν να προσφέρουν θέσεις Μαθητείας που αντιστοιχούν στο 25% (1-2 άτομα) των εργαζόμενων εξαρτημένης εργασίας. Ειδικότερα για εργοδότες που απασχολούν 1-5 άτομα το αποτέλεσμα της ποσόστωσης στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, ενώ για εργοδότες που απασχολούν από 6-10 άτομα τα αποτελέσματα της ποσόστωσης στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω.
 • Οι εργοδότες που απασχολούν από 10 και πάνω εργαζόμενους μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας με ανώτατο όριο τα 40 άτομα σε κάθε περίπτωση, που αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος.
 • Οι εργοδότες που απασχολούν πάνω 250 εργαζόμενους μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας ανά υποκατάστημα με ανώτατο όριο τα 40 άτομα σε κάθε περίπτωση, αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος.

15. Τι δικαιώματα έχουν οι μαθητευόμενοι;

Οι μαθητευόμενοι δικαιούνται κανονική άδεια, σπουδαστική άδεια για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, σε περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθενείας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 – 658 του αστικού κώδικα.  Οι μαθητευόμενοι δικαιούνται παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πρόγραμμα μάθησης στην επιχείρηση, από τις οικείες δομές του ΥΠΠΕΘ ή/και του Ο.Α.Ε.Δ, εφόσον προσφέρονται σχετικά προγράμματα.

16. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις για τον μαθητευόμενο στο χώρο εργασίας;

Ενδεικτικά οι μαθητευόμενοι οφείλουν :

 • να τηρούν το ωράριο της μαθητείας,
 • να εκτελούν τις εργασίες που τους ανατίθενται από τους εκπαιδευτές/ εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών μαθητείας,
 • να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, όπως αυτοί προβλέπονται από τον εργοδότη
 • να συνεργάζονται αρμονικά με τα στελέχη του εργοδότη,
 • να ενημερώνουν έγκαιρα τους Υπευθύνους της εκπαιδευτικής δομής σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στη συνεργασία του με τον εργοδότη
 • να συμμετέχουν, μετά την ολοκλήρωση της μαθητείας στη διαδικασία της αξιολόγησης της μαθητείας

17. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του εργοδότη για το Πρόγραμμα Μαθητείας;

Οι εργοδότες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Μαθητείας πρέπει:

 • να παρέχουν άρτιες συνθήκες για την εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, να διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό και να ορίζουν υπεύθυνο εκπαιδευτή για τους εκπαιδευόμενους.
 • να πληρούν τις απαραίτητες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων και να τους παρέχουν όλα τα απαραίτητα ατομικά μέσα προστασίας κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
 • να ενημερώνουν το μαθητευόμενο για τις δραστηριότητες, τα αντικείμενα και τους τομείς της εργασίας και να τον εντάσσουν ομαλά στο εργασιακό περιβάλλον.
 • να συμβάλλουν στην απόκτηση προσωπικών δεξιοτήτων και στη διαμόρφωση εργασιακής κουλτούρας στο μαθητευόμενο, αναγνωρίζοντας το ρόλο τους ως συμπληρωματική εκπαιδευτική δομή.
 • να τηρούν τους όρους της Σύμβασης Μα θητείας και τους όρους που αναγράφονται στη Συμφωνία μάθησης (learning agreement)

18. Ποιος έχει την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος Μαθητείας;

Στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας την ευθύνη υλοποίησης της τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των μαθητευομένων, καθώς και όλα τα σχετικά με αυτήν, έχει το εκάστοτε ΕΠΑ.Λ./Ε.Κ. σε συνεργασία με το οικείο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α.) Ο.Α.Ε.Δ..

Στις ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος Μαθητείας έχει η οικεία επαγγελματική σχολή του Ο.Α.Ε.Δ..

Το «Πρόγραμμα υλοποίησης Μαθητείας Ι.Ε.Κ.» υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στα Ι.Ε.Κ. την ευθύνη της τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των μαθητευομένων, καθώς και όλα τα σχετικά με αυτήν, έχουν τα δημόσια Ι.Ε.Κ. και ο Ο.Α.Ε.Δ. από κοινού, μέσω των Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ.. Για τα ιδιωτικά ΙΕΚ την σχετική ευθύνη φέρουν τα ίδια.

19. Είμαι εργοδότης και ενδιαφέρομαι να προσφέρω θέσεις Μαθητείας στην επιχείρησή μου. Πού πρέπει να απευθυνθώ;

Μπορείτε να απευθυνθείτε στο οικείο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) ΟΑΕΔ. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα  Γραφεία Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας   τα οποία λειτουργούν ήδη σε 30 ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ.

 

Β. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

1. Τι είναι η πρακτική άσκηση;

Η πρακτική άσκηση αποτελεί μέρος του Προγράμματος Σπουδών και δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές και σπουδαστές να εφαρμόσουν τις επιστημονικές τους γνώσεις σε έναν εργασιακό χώρο. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση μπορεί να περιλαμβάνει είτε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας είτε μακροπρόθεσμα προγράμματα που συνδέονται κυρίως με την εκπαίδευση.

2. Η πρακτική άσκηση θεωρείται απασχόληση;

Ο ασκούμενος σπουδαστής/μαθητής/φοιτητής δεν καταλαμβάνει θέση εργασίας και πραγματοποιεί την πρακτική άσκηση με την εποπτεία εργαζομένου ειδικότητας αντίστοιχης με το αντικείμενο κατάρτισής του.

3. Ποιος μπορεί να κάνει πρακτική άσκηση;

 • Οι φοιτητές των Τμημάτων Α.Ε.Ι. μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, μπορούν να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, εφόσον αυτή περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών του οικείου Τμήματος.
 • Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, υποχρεούνται σε εξάμηνη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.
 • Οι σπουδαστές δημόσιων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. πραγματοποιούν υποχρεωτική πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών τους, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

4. Ποια είναι η αποζημίωση της πρακτικής άσκησης;
Το ύψος της αποζημίωσης για την πρακτική άσκηση των φοιτητών Α.Ε.Ι. εξειδικεύεται ανά Πρόγραμμα Σπουδών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στη Γραμματεία της Σχολής σας.

Το ύψος της προβλεπόμενης αποζημίωσης των ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. ανέρχεται σε ποσοστό 80% επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη  το οποίο ανέρχεται στα 20,94€ για τους φοιτητές άνω των 25 ετών και στα 18,26 € για τους φοιτητές κάτω των 25 ετών).

5. Ποια είναι η ασφαλιστική κάλυψη των πρακτικώς ασκούμενων;

Οι πρακτικώς ασκούμενοι ασφαλίζονται στον Ε.Φ.Κ.Α., μόνο για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της  Πρακτικής  Άσκησης  ή της Μαθητείας, με ποσοστό 1% επί του ετήσιου τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης ασφαλιστικής κλάσης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως ισχύει κάθε φορά.

6. Ποια είναι η διάρκεια της πρακτικής άσκησης;

 • Οι φοιτητές των ΑΕΙ μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι μήνες πρακτική άσκηση.
 • Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υποχρεούνται σε εξάμηνη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.
 • Η Πρακτική Άσκηση σε χώρους εργασίας σπουδαστών ΙΕΚ είναι εξάμηνη (συνεχιζόμενη ή τμηματική), με διάρκεια 960 ώρες και είναι υποχρεωτική

7. Σε ποιες επιχειρήσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση;

Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

8. Μπορεί κάποιος να μην πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση;

Η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση των σπουδών. Ωστόσο, οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης.

Επίσης, οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, μπορούν εφόσον το επιθυμούν να ζητήσουν να προσμετρηθούν αυτά στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης.

 

Γ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

1. Σε ποιες επιχειρήσεις μπορούν να πραγματοποιήσουν τη πρακτική τους άσκηση οι φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης;

Οι επιχειρήσεις στις οποίες δύνανται να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση οι ημεδαποί και αλλοδαποί σπουδαστές/μαθητές Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι οι εξής:

Ι. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα κατηγορίας 5* αστέρων (50 κλινών και άνω), 4* αστέρων (60 κλινών και άνω) και 3* αστέρων (110 κλινών και άνω), τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις άρτιας λειτουργίας όλων των τμημάτων μιας σωστά οργανωμένης μονάδας και να λειτουργούν τα τμήματα της αντίστοιχης ειδικότητας.,

ΙΙ. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, οι οποίες διαθέτουν επισιτιστικά τμήματα εφοδιασμένα με τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.

ΙΙΙ. Τουριστικά Γραφεία (Εσωτερικού ή Γενικού Τουρισμού) για τους ασκούμενους συναφών ειδικοτήτων, στα οποία ο αριθμός απασχολούμενων είναι τρία (3) άτομα και άνω.

ΙV. Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής, τα οποία πρέπει να είναι πλήρως οργανωμένα από πλευράς εγκαταστάσεων και να απασχολούν στην ειδικότητα πέντε (5) άτομα κατ’ ελάχιστο.

2. Τι χρειάζεται να κάνει η επιχείρηση για να ενταχθεί σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ημεδαπών − αλλοδαπών, σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και φοιτητών;

Χρειάζεται να συνάψει σύμβαση με κάποια από τις Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων. Οι συμβάσεις συνοδεύονται από τα παραστατικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η συμβαλλόμενη Σχολή είναι Τουριστικών Επαγγελμάτων, τηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης και επιδεικνύονται σε οποιαδήποτε ζήτηση των Εποπτών Πρακτικής και Επιθεωρητών Εργασίας.

3. Τι χρειάζεται όταν οι σπουδαστές/μαθητές ή φοιτητές Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης είναι υπήκοοι τρίτων χωρών;

Όταν οι Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, των οποίων οι σπουδαστές/μαθητές ή φοιτητές μετέχουν σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, έχουν την έδρα τους σε τρίτες −εκτός Ε.Ε.− χώρες τότε τα προγράμματα πρακτικής άσκησης πρέπει να διέπονται από διμερείς ή διακρατικές συμφωνίες μεταξύ της Ελλάδας και των εκτός της Ε.Ε. χωρών.

4. Τι χρειάζεται όταν οι σπουδαστές/μαθητές ή φοιτητές Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης είναι υπήκοοι από χώρες της Ε.Ε.;

Η σύμβαση μεταξύ επιχείρησης και Σχολής για πρακτική άσκηση αλλοδαπών σπουδαστών − μαθητών − φοιτητών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένη στην Ελληνική Γλώσσα από αρμόδιο φορέα.

5. Κάθε εργοδότης μπορεί να προσφέρει απεριόριστες θέσεις πρακτικής άσκησης;

Το ποσοστό των ασκούμενων, που τοποθετούνται σε κάθε επιχείρηση, δεν δύναται να υπερβαίνει το 17% του τακτικού προσωπικού της και σε κάθε περίπτωση τα 40 άτομα, αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος.

6. Ποια είναι η διάρκεια της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, σπουδαστών και μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης;

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης προβλέπεται στη σύμβαση που συνάπτεται από τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως ορίζει ο κανονισμός Σπουδών και το Πρόγραμμα κάθε Σχολής, και δεν πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη θεωρητική κατάρτιση.

7. Ποιο είναι το ωράριο της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, σπουδαστών και μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης;

Το ωράριο της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, σπουδαστών και μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης καθορίζεται με ευθύνη των υπευθύνων των επιχειρήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ημερήσια και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, όπως αυτές προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας και τις εκάστοτε ΕΓΣΣΕ ενώ υπερωριακή απασχόληση δεν επιτρέπεται.

8. Υπάρχουν περιορισμοί στη πρακτική άσκηση ανήλικων σπουδαστών ή μαθητών σχολών τουριστικών επαγγελμάτων

Σε  ό,τι αφορά στους ανήλικους ασκούμενους σπουδαστές/ μαθητές οι επιχειρήσεις  δεσμεύονται από τις κείμενες διατάξεις περί χρονικών ορίων ανηλίκων και εφήβων. Ειδικότερα οι ανήλικοι σπουδαστές δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση από τις 22.00 έως τις 6.00. Επίσης, απαγορεύεται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε βαριές, επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες.

9. Ποια είναι η αποζημίωση στους πρακτικώς ασκούμενους σχολών τουριστικής εκπαίδευσης;

Η αποζημίωση της πρακτικής άσκησης των ασκούμενων σπουδαστών/μαθητών/φοιτητών ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο 60% του κατώτατου βασικού μισθού της εκάστοτε Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

10. Υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη και υγειονομική περίθαλψη;

Οι ασκούμενοι σπουδαστές/ μαθητές/ φοιτητές υποχρεούνται να είναι ασφαλισμένοι μόνο για την ασφαλιστική εισφορά κατά του κινδύνου ατυχήματος υπέρ του ΙΚΑ, η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί της 12ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει και επιβαρύνει την επιχείρηση στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση.

Οι ασκούμενοι σπουδαστές/μαθητές/φοιτητές πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας και καλύπτονται ασφαλιστικά για ατύχημα και υγειονομική περίθαλψη.

11. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων;

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εγγράφουν τους ασκούμενους σπουδαστές/ μαθητές/ φοιτητές στον πίνακα προσωπικού τους. Η Επιθεώρηση Εργασίας της περιοχής έχει την ευθύνη για την τήρηση των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει την πρακτική άσκηση ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στους παραβάτες εργοδότες επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Που πρέπει να απευθυνθώ ένα επιθυμώ να εργαστώ σε άλλη χώρα;

Εάν θέλετε να εργαστείτε στο εξωτερικό μπορείτε να επισκεφτείτε τη δικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Απασχόλησης (EURES) στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/eures/public/el/homepage. Η πύλη του EURES για την επαγγελματική κινητικότητα παρέχει πληροφορίες για θέσεις εργασίας σε 32 χώρες, σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα προφίλ και να καταχωρίσετε το βιογραφικό σας σημείωμα. Επίσης, σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας σε όλη την Ευρώπη. Μπορείτε, τέλος, να απευθυνθείτε στους Συμβούλους και Βοηθούς Συμβούλους EURES, σε 39 ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.oaed.gr/ergasia-sten-europe-eures-